Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stravovanie pre seniorov

Obec Hrubá Borša,
poskytuje na základe VZN č. 3/2017 príspevok na stravovanie pre dôchodcov za nasledovných podmienok:

 Článok 1

Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcom obce Hrubá Borša.

Článok 2

Príspevok na stravovanie

1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky:

a)      starobného dôchodku

b)      predčasného starobného dôchodku

c)      invalidného dôchodku nad 70 % (ďalej len „dôchodcom“),

ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla – obeda.

2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok uvedených v ods. 1 a zároveň majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti alebo z inej činnosti.

3. Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou dávkou. 

Článok 3

Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie

1. Občan, ktorý má podľa článku 2 nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1 tohto nariadenia).

2. Žiadateľ o príspevok k žiadosti doloží:

  • aktuálnu fotokópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo potvrdenie príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu a výške dôchodku,
  • občiansky preukaz na overenie totožnosti,
  • v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu alebo imobility poveriť osobu, ktorá bude stravu preberať, doloží žiadateľ písomné poverenie osoby.

3. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu.Do sedem dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob mesačného poskytovania príspevku.

4. Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote splatnosti.

Článok 4

Spôsob zabezpečenia stravovania 

1. Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne – obeda. Dodávateľom stravy je zariadenie:

Arpád Bognár Reštaurácia Trófea, Tonkovce 759, 930 38 Nový Život

2. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú obec poskytne dôchodcovi vo výške ustanovenej týmto nariadením.

3. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok eviduje a aktualizuje obecný úrad.

4. Stravovanie sa zabezpečuje  od uvedeného dodávateľa v rozsahu jedného teplého jedla denne – obeda aj tým dôchodcom, ktorým nebude poskytnutý príspevok.

Článok 5

Výška príspevku na stravovanie

1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o poskytnutie príspevku a dokladu o výške dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku v Eur Príspevok obce za 1 obed v Eur
do 299,99 0,80 Eur
od 300,00 do 499,99 0,50 Eur
nad 500,00 0,00 Eur

2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa článku 2 na každý pracovný deň v mesiaci – len za odobratý obed. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, sviatok, soboty a nedele.

3. Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť obecné zastupiteľstvo obce Hrubá Borša uznesením. 

Článok 6

Podmienky pre dodávateľa

1. Obec poskytuje dôchodcovi stravu v priestoroch kuchyňky obecného úradu osobným odberom jedla dôchodcom v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

2. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý je povinný prípadné zmeny včas ohlásiť dôchodcovi ako aj obci.

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.

4. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa receptúr závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu.

5. Dodávateľ vždy po skončení mesiaca predloží obci faktúru podľa počtu všetkých odobratých obedov.

6. Sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí občan obecnému úradu do pokladne najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

7. Sumu ceny obeda uhradí aj ten občan, ktorému nebola poskytnutá zľava taktiež obecnému úradu do pokladne najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.