Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Participatívny rozpočet obce

Do prvého ročníka Participatívneho rozpočtu obce Hrubá Borša sa prihlásilo 7 projektov. Celkovo sme obdržali 170 online hlasov a 30 hlasovacích lístkov. Po kontrole hlasov sme 20 označili za neplatných z dôvodu nesplnenia podmienky hlasujúceho na trvalý pobyt v obci a jeden hlas bol duplicitný. Všetkým trom víťazným projektom gratulujeme!

1. Anna Panák - Rozvoj Baseballu v Hrubej Borši

2. Dominika Kolenčík - SENIOR-ART: Kreatívne kurzy pre Seniorov

3. Radovan Gallai - Klub spoločenských a stolových hier v Hrubej Borši

 VIAC SA DOZVIETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO LINK

 

 

 

 

Postup pre podanie a čerpanie dotácií z participatívneho rozpočtu obce pre rok 2023 nájdete nižšie v texte, alebo po kliknutí na tento link

Čl. 1

Výška podpory

 1. V súlade s čl. 7 Štatútu Participatívneho rozpočtu Hrubá Borša (ďalej len „PR“)
  sa na financovanie projektov PR pre rozpočtový rok 2023 vyčleňuje z obecného rozpočtu suma finančných prostriedkov v celkovej výške 5 000,00 EUR.
 2. Minimálna výška podpory jedného projektu je 500,00 EUR.
 3. Maximálna výška podpory jedného projektu je 40% rozpočtu na PR, tzn. 2 000,00 EUR.
 4. Podporené projekty môžu byť spolufinancované aj z iných zdrojov, ktoré si zabezpečí predkladateľ projektu, nemôže však dochádzať k duplicite financovania jednotlivých položiek.

 

Čl. 2

 Podporované oblasti v roku 2023

 1. PR podporuje nasledovné oblasti:
 1. komunitný rozvoj, aktívne občianstvo a všeobecne prospešné činnosti;
 2. zeleň, ekológia, životné prostredie a verejné priestranstvá;
 3. kultúrne aktivity a záujmové umelecké činnosti;
 4. šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl;
 5. sociálne projekty, zdravotníctvo a skvalitnenie života znevýhodneným občanom.

 

Čl. 3

Postup podania projektového návrhu a časový harmonogram

 1. Projektový návrh sa podáva vyplnením online formulára na stránke  https://hrubaborsa.napady.hlasobcanov.sk/ alebo odovzdaním vyplneného formulára
  v tlačenej podobe na obecnom úrade Hrubá Borša najneskôr do konca mesiaca máj 2023. 
 2. Harmonogram realizácie projektov z PR pre rok 2023 je nasledovný:
 • 3.2023 – oficiálne otvorenie nového cyklu PR;
 • apríl, máj 2023 – prebiehajúce konzultácie k projektom;
 • 5. 2023 – posledný deň na podanie projektového návrhu;
 • Jún 2023 – kontrola projektových návrhov;
 • 6.2023 – začiatok hlasovania (online aj fyzicky);
 • 7.2023 – koniec hlasovania, príprava zmlúv;
 • 7.2023 – sčítanie a zverejnenie výsledkov hlasovania;
 • 8. 2023 31.12.2023 – realizácia víťazných projektových návrhov;
 • 1.2024 – vyúčtovanie projektov.

 

Čl. 4

 Náležitosti projektového návrhu

 1. Projektový návrh musí byť stručný, s jasne vymedzenými informáciami. Podáva súhrnné informácie o žiadateľovi a projekte s cieľom jeho posúdenia v zmysle nastavených pravidiel PR.
 2. Informácie o žiadateľovi:
 1. Fyzická osoba alebo skupina osôb
 • Meno a priezvisko;
 • Adresa;
 • Telefónne číslo;
 • e-mail;
 • názov banky;
 • číslo účtu v tvare IBAN.

 

 1. Právnická osoba
 • Názov žiadateľa;
 • Adresa sídla;
 • IČO;
 • DIČ;
 • Platca DPH;
 • Meno a priezvisko štatutárneho orgánu;
 • Telefónne číslo;
 • E-mail;
 • Názov banky;
 • Číslo účtu v tvare IBAN.
 1. Súhrnné informácie o projekte:
 1. Zhrnutie projektu: stručný opis projektu a jeho cieľov (abstrakt);
 2. Súhrnné informácie o projekte: popis východiskovej situácie (zdôvodnenie potreby realizácie projektu), spôsob realizácie projektu (popis konkrétnych aktivít projektu
  so zadefinovaním oblasti podpory a s prihliadnutím na verejnoprospešný účel), situácia po ukončení realizácie projektu (očakávané výsledky realizácie projektu);
 3. Popis miesta realizácie projektu: vrátane uvedenia parcelných čísiel;
 4. Trvalá udržateľnosť projektu: materiálna, finančná a personálna náročnosť;
 5. Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu;
 6. Rozpočet projektu: zadefinovanie hlavných položiek, príp. informácia o spolufinancovaní projektu z iných zdrojov, čestné vyhlásenie o neduplicite financovania rozpočtových položiek;
 7. Informácia o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa: definovanie skupín zapojených obyvateľov a spôsob ich zapojenia do projektu, príp. popis dobrovoľníckej činnosti;
 8. Prílohy, ak relevantné.

 

Čl. 5

Rozhodovací proces

 1. Rozhodovanie o projektoch formou fyzického hlasovania sa slávnostne spustí dňa 24.6.2023 na dňoch obce a bude prebiehať online a fyzicky na obecnom úrade Hrubá Borša.
 2. Hlasovanie bude prebiehať maximálne 15 pracovných dní, najneskôr do 14.7.2023.
 3. Výsledky hlasovania o projektoch a finálne poradie projektov budú zverejnené 21.7.2023 Koordinačnou radou PR na webovom sídle obce a na ostatných dostupných komunikačných kanáloch obce.

Čl. 6

Realizácia projektov

 1. V nasledujúcom kroku sa s úspešnými žiadateľmi podpíšu zmluvy a prevedú sa im financie
  na účet uvedený v žiadosti projektu.
 2. Úspešní predkladatelia realizujú svoje projekty v úzkej súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva a komisiami obce.
 3. Do 20. januára 2024 je potrebné zaslať záverečnú správu a fotodokumentáciu zrealizovaného projektu na e-mail: pr@hrubaborsa.eu 
 4. Súčasťou záverečnej správy je aj vyúčtovanie – zoznam oprávnených a vynaložených výdavkov, ktoré́ vznikli po prijatí́ finančných prostriedkov na účet žiadateľa. Súčasťou záverečnej správy sú skeny originálov faktúr, pokladničných blokov, výpisy z účtu, prípadne iné doklady osvedčujúce použitie finančných prostriedkov.
 5. Nepoužité finančné prostriedky je príjemca povinný vrátiť na účet obce po skončení realizácie projektu najneskôr do termínu podania záverečnej správy.

 

Čl. 7

Čerpanie finančných prostriedkov

 1. Finančné prostriedky je možné realizovať nasledovne:
 1. formou dotácie v prípade projektov podaných žiadateľom, ktorým je právnická osoba zriadená za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb definovaná v čl. 2, ods. 3, písm. b, poskytnutej na základe výsledkov rozhodovania PR a zmluvy medzi žiadateľom a obcou Hrubá Borša v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu;
 2. úhradou výdavkov projektu, ktorý́ získal podporu hlasujúcich obcou alebo jeho rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v prípade, ak je žiadateľom projektu PR fyzická́ osoba alebo skupina fyzických osô
 1. Čerpanie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce najneskôr do 31.12.2023. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov prebieha v súčinnosti
  s úradom obce. Nepoužité́ finančné́ prostriedky je príjemca povinný́ vrátiť̌ na účet obce Hrubá Borša.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 1. Informácie uvedené v tomto dokumente nenahrádzajú informácie Štatútu participatívneho rozpočtu obce Hrubá Borša, ale sú jeho doplnením. Pre úspešnú realizáciu projektu
  je nevyhnutné, aby žiadateľ pracoval s oboma dokumentmi.
 2. Zmeny a doplnky štatútu na rok 2023 schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 3. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 34, dňa 27.03.2023 a nadobudlo účinnosť dňom schválenia.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1 2023 VZN - o participatívnom rozpočte obce Hrubá Borša Veľkosť: 186.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2023
5. Pravidlá pre Participativny_rozpocet_2023 Veľkosť: 158.2 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2023