Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Participatívny rozpočet obce

Postup pre podanie a čerpanie dotácií z participatívneho rozpočtu obce pre rok 2024 nájdete nižšie v texte, alebo po kliknutí na tento link

 1. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET OBCE HRUBÁ BORŠA NA ROK 2024

   

  •  Čl. 1

  Výška podpory

  1. V súlade s §7 Štatútu Participatívneho rozpočtu Hrubá Borša (ďalej len „PR“) sa na financovanie projektov PR pre rozpočtový rok 2024 vyčleňuje z obecného rozpočtu suma finančných prostriedkov v celkovej výške 5 000,00 EUR.
  2. Minimálna výška podpory jedného projektu je 500,00 EUR.
  3. Maximálna výška podpory jedného projektu je 40% rozpočtu na PR, tzn. 2 000,00 EUR.
  4. Podporené projekty môžu byť spolufinancované aj z iných zdrojov, ktoré si zabezpečí predkladateľ projektu, nemôže však dochádzať k duplicite financovania jednotlivých položiek.

  •  Čl. 2

   Podporované oblasti v roku 2024

  1. PR podporuje nasledovné oblasti:
  1. Komunitný rozvoj, aktívne občianstvo a všeobecne prospešné činnosti;
  2. Zeleň, ekológia, životné prostredie a verejné priestranstvá;
  3. Kultúrne aktivity a záujmové umelecké činnosti;
  4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl;
  5. Sociálne projekty, zdravotníctvo a skvalitnenie života znevýhodneným občanom.
  • Čl. 3

  Postup podania projektového návrhu a časový harmonogram

  1. Projektový návrh sa podáva vyplnením online formulára na stránke  https://hrubaborsa.napady.hlasobcanov.sk/ alebo odovzdaním vyplneného formulára v tlačenej podobe na obecnom úrade Hrubá Borša najneskôr do konca mesiaca marec 2024 
  2. Harmonogram realizácie projektov z PR pre rok 2024 je nasledovný:
  • 22.1.2024 – oficiálne otvorenie nového cyklu PR;
  • február, marec 2024 – prebiehajúce konzultácie k projektom;
  • 31.3. 2024 – posledný deň na podanie projektového návrhu;
  • apríl 2024 – kontrola projektových návrhov;
  • 15.4.2024 – začiatok hlasovania (online aj fyzicky);
  • 28.4.2024 23:59 – koniec hlasovania, príprava zmlúv;
  • 10.5.2024 – zverejnenie výsledkov hlasovania;
  • 15.5. 2024 15.12.2024 – realizácia víťazných projektových návrhov;
  • 15.12.2024 – vyúčtovanie projektov.
  • 31.12.2024 - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na účet obce

  • Čl. 4

   Náležitosti projektového návrhu

  1. Projektový návrh musí byť stručný, s jasne vymedzenými informáciami. Podáva súhrnné informácie o žiadateľovi a projekte s cieľom jeho posúdenia v zmysle nastavených pravidiel PR.
  2. Informácie o žiadateľovi:
  1. Fyzická osoba alebo skupina osôb
  • Meno a priezvisko;
  • Adresa;
  • Telefónne číslo;
  • e-mail;
  • názov banky;
  • číslo účtu v tvare IBAN.

   

  1. Právnická osoba
  • Názov žiadateľa;
  • Adresa sídla;
  • IČO;
  • DIČ;
  • Platca DPH;
  • Meno a priezvisko štatutárneho orgánu;
  • Telefónne číslo;
  • E-mail;
  • Názov banky;
  • Číslo účtu v tvare IBAN.
  1. Súhrnné informácie o projekte:
  1. Zhrnutie projektu: stručný opis projektu a jeho cieľov (abstrakt);
  2. Súhrnné informácie o projekte: popis východiskovej situácie (zdôvodnenie potreby realizácie projektu), spôsob realizácie projektu (popis konkrétnych aktivít projektu so zadefinovaním oblasti podpory a s prihliadnutím na verejnoprospešný účel), situácia po ukončení realizácie projektu (očakávané výsledky realizácie projektu);
  3. Popis miesta realizácie projektu: vrátane uvedenia parcelných čísiel;
  4. Trvalá udržateľnosť projektu: materiálna, finančná a personálna náročnosť;
  5. Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu;
  6. Rozpočet projektu: zadefinovanie hlavných položiek, príp. informácia o spolufinancovaní projektu z iných zdrojov, čestné vyhlásenie o neduplicite financovania rozpočtových položiek;
  7. Informácia o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa: definovanie skupín zapojených obyvateľov a spôsob ich zapojenia do projektu, príp. popis dobrovoľníckej činnosti;
  8. Prílohy, ak relevantné.

  • Čl. 5

  Rozhodovací proces

  1. Rozhodovanie o projektoch formou fyzického hlasovania sa spustí dňa 15.4.2024 a bude prebiehať online a fyzicky na obecnom úrade Hrubá Borša.
  2. Hlasovanie bude prebiehať maximálne 15 pracovných dní, najneskôr do 28.4.2024 23:59 (na hlasovacích lístkoch v čase stránkových dní Obecného úradu).
  3. Výsledky hlasovania o projektoch a finálne poradie projektov budú zverejnené 10.5.2024 Koordinačnou radou PR na webovom sídle obce a na ostatných dostupných komunikačných kanáloch obce.

  • Čl. 6

  Realizácia projektov

  1. V nasledujúcom kroku sa s úspešnými žiadateľmi podpíšu zmluvy a prevedú sa im financie na účet uvedený v žiadosti projektu.
  2. Úspešní predkladatelia realizujú svoje projekty v úzkej súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva a komisiami obce.
  3. Do 15.12.2024 je potrebné zaslať záverečnú správu a fotodokumentáciu zrealizovaného projektu na e-mail: pr@hrubaborsa.eu 
  4. Súčasťou záverečnej správy je aj vyúčtovanie – zoznam oprávnených a vynaložených výdavkov, ktoré́ vznikli po prijatí́ finančných prostriedkov na účet žiadateľa. Súčasťou záverečnej správy sú skeny originálov faktúr, pokladničných blokov, výpisy z účtu, prípadne iné doklady osvedčujúce použitie finančných prostriedkov.
  5. Nepoužité finančné prostriedky je príjemca povinný vrátiť na účet obce po skončení realizácie projektu najneskôr do termínu podania záverečnej správy.

  • Čl. 7

  Čerpanie finančných prostriedkov

  1. Finančné prostriedky je možné realizovať nasledovne:
  1. formou dotácie v prípade projektov podaných žiadateľom, ktorým je právnická osoba zriadená za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb definovaná v §2, ods. 3, písm. b, poskytnutej na základe výsledkov rozhodovania PR a zmluvy medzi žiadateľom a obcou Hrubá Borša v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu;
  2. úhradou výdavkov projektu, ktorý́ získal podporu hlasujúcich obcou alebo jeho rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v prípade, ak je žiadateľom projektu PR fyzická́ osoba alebo skupina fyzických osôb.
  1. Čerpanie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce najneskôr do 15.12.2024. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov prebieha v súčinnosti s úradom obce. Nepoužité́ finančné́ prostriedky je príjemca povinný́ vrátiť̌ na účet obce Hrubá Borša najneskôr do 31.12.2024.

  • Čl. 8

  Záverečné ustanovenia

  1. Informácie uvedené v tomto dokumente nenahrádzajú informácie Štatútu participatívneho rozpočtu obce Hrubá Borša, ale sú jeho doplnením. Pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné, aby žiadateľ pracoval s oboma dokumentmi.
  2. Zmeny a doplnky štatútu na rok 2024 schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
  3. Štatút bo schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo ......, dňa 22.01.2024 a nadobudol účinnosť dňom schválenia.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1 2023 VZN - o participatívnom rozpočte obce Hrubá Borša Veľkosť: 186.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2023