Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecne záväzné nariadenia

Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obce upravuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Právna úprava prijímania všeobecne záväzných nariadení obcí prešla vývojom. Zákonom č. 369/2004 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola s účinnosťou od 1.7.2004 rozšírená účasť verejnosti na ovplyvňovaní obsahu prijímaných všeobecne záväzných nariadení obcí.

Po prijatí nariadenia sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti!

Nariadenie  nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší  začiatok účinnosti. Skorší   začiatok   účinnosti   nariadenia možno určiť v prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku.

Účinnosť nariadenia znamená, že od toho času sú všetky právnické a fyzické osoby , zdržiavajúce sa či i už trvale alebo prechodne na území obce povinné dodržiavať jednotlivé ustanovenia nariadenia. 
Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Súbory na stiahnutie