Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecne záväzné nariadenia

Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obce upravuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Právna úprava prijímania všeobecne záväzných nariadení obcí prešla vývojom. Zákonom č. 369/2004 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola s účinnosťou od 1.7.2004 rozšírená účasť verejnosti na ovplyvňovaní obsahu prijímaných všeobecne záväzných nariadení obcí.

Po prijatí nariadenia sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti!

Nariadenie  nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší  začiatok účinnosti. Skorší   začiatok   účinnosti   nariadenia možno určiť v prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku.

Účinnosť nariadenia znamená, že od toho času sú všetky právnické a fyzické osoby , zdržiavajúce sa či i už trvale alebo prechodne na území obce povinné dodržiavať jednotlivé ustanovenia nariadenia. 
Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Oznamy o konaní

Č. j. :Výst.1293-18-Sc,St


Rozhodnutie o umiestnení stavby
1293-18-ScSt-Obec-Kralova-pri-Senci
Dátum vyvesenia: 05.03.2019
Dátum zvesenia: 25.03.2019


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
Celková situácia stavby – Splašková kanalizácia a ČOV
Dátum vyvesenia: 07.01.2019
Dátum zvesenia: 

Č. j. :Výst.1293-18-Sc,St
Návrh na vydanie územného rozhodnutia: SKM_C25818122020020
Dátum začatia konania: 20.12.2018 SKM_C25818122019080
Dátum vyvesenia: 21.12.2018
Dátum zvesenia: 

Č. j. : OU-SC-OSZP-2018/009155Gu KpS, HB, KpD splašková kanalizácia a ČOV – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Dátum vyvesenia: 
03.07.2018
Dátum zvesenia: 03.08.2018

Č. j. : OU-SC-OSZP-2018/009155-002-Gu KRÁĽOVÁ PRI SENCI, HRUBÁ BORŠA A KOSTOLNÁ PRI DUNAJI – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV
Dátum vyvesenia: 
10.05.2018
Dátum zvesenia: 31.05.2018

Č. j. :Výst.157-18-HB,Om
Dátum začatia konania: 09.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Západoslovenská distribučná
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 14.03.2018

Č. j. :Výst.1158-17-HB,Om
Dátum začatia konania: 19.01.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Telekom
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 19.01.2018

Č. j. :Výst.80-17-HB,Om
Dátum začatia konania: 14.03.2017 Oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-vysielac-Telekom
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 15.03.2017

Č. j. :Výst.850-16-HB,Om Oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-verejnou-vyhlaskou-Vysielac-Telekom
Dátum začatia konania: 08.11.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 09.11.2016

Č. j. :Výst.27-16-HB,Om Oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-Trafo-cintorin.
Dátum začatia konania: 22.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 22.02.2016

Č. j. :Výst.60-16-HB,Om Oznamenie-o-zacati-konania-verejnou-vyhlaskou-Sportove-centrum.
Dátum začatia konania: 11.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 11.02.2016

Č. j. :Výst.211-15-HB,Om 211-15-HB,Om-Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o.

Dátum začatia konania: 11.05.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Zverejnené 11.05.2015

č. konania: ev.č. 204/2015, parc.č. 279, k.ú. Hrubá Borša

Dátum začatia konania: 20.03.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Agát biely 8 ks, Hlošina úzkolistá 1 ks/
Zverejnené 20.03.2015

Súbory na stiahnutie