Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Starosta

Ján-Klačko-farebná-200x300

Mgr. Ján Klačko

Mgr. Ján Klačko bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený do funkcie starostu obce Hrubá Borša ako nezávislý kandidát. 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zastupuje ju navonok. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

Do pôsobnosti – kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

- je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,

- je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,

- je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,

- môže uložiť právnickej osobe pokutu,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

  • voľbu zástupcu starostu,
  • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
  • vymenovanie prednostu obecného úradu,
  • vymenovanie náčelníka obecnej polície,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva:
    • odporuje zákonu,
    • je zjavne nevýhodné pre obec.
E-mail: starosta@hrubaborsa.eu
Tel: +421 2 4590 13 24
Mob: +421 917 125 837