Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do materskej školy

SÚBOR
Dátum: 07.04.2022
Počet videní: 474
Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční dňa 9.5. od 9:00 do 16:00 a 10.5. od 13:00 do 16:00

Milí Boršania,

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční dňa 9.5. od 9:00 do 16:00 a 10.5. od 13:00 do 16:00

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke materskej školy alebo nižšie v prílohe tohto článku.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

  1. Zákonné podmienky

- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

- Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2022.

- Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

- Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  1. Ostatné podmienky prijímania

- V prípade väčšieho záujmu detí ako je kapacita MŠ, budú prednostne prijímané deti s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša.

- Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa, ak má jeho zákonný zástupca pracovný pomer v MŠ.

- Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa (ktoré dovŕšilo 3 roky veku dieťaťa do 31.8.2022), ak má v MŠ súrodenca

- Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke materskej školy a webovej stránke obce.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

  1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
  2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
  3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o prijatie do MŠ 2022 Veľkosť: 456.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2022