Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Dátum: 19.05.2021
Počet videní: 1483
Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Zaburinené pozemky môžete nahlasovať priamo na Okresnom úrade v Senci - lesný a pozemkový odbor mailom: oplkamo.sc@minv.sk, helena.frankova@minv.sk, alebo telefonicky: +421 910 891 001

Vážení majitelia pozemkov, milí Boršania,

     Obec Hrubá Borša, tak ako každý rok, upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. V prípade nedodržiavania týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vyzývame všetkých majiteľov pozemkov k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011). 

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

  • 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, vyzývame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Príslušným orgánom štátnej správy na ochranu poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia je Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, ktorý je oprávnený na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad - lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, môže byť uložená pokuta až do výšky 995 EUR.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín !!!


Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce môžete upozorniť priamo Okresný úrad 
v Senci - lesný a pozemkový odbor  telefonicky: +421 910 891 001 alebo mailom: oplkamo.sc@minv.sk, helena.frankova@minv.sk

Ako prílohu môžete propojiť aj fotku uvedeného stavu na pozemku. Fotka by ale namala byť väčšia ako 1 MB, kedže server minv.sk nepustí ďalej mail s fotkami takejto veľkosti.

Do kópie prosím dajte aj mail obec@hrubaborsa.eu